Strona główna"Pokaż Język: Starcie Tytanów"

"Pokaż Język: Starcie Tytanów". 2016-01-09 12:49.

"POKAŻ JĘZYK: STARCIE TYTANÓW" - Formularz zgłoszeniowy - poniżej

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

POKAŻ JĘZYK: STARCIE TYTANÓW”

 

Imię i Nazwisko

 

 

Status

Student*

 

Absolwent*

 

Uczelnia

 

 

Kierunek Studiów

 

 

Rok Studiów**

 

 

Miesiąc i Rok Obrony Dyplomu***

 

 

 

 

Adres E-mail

 

 

Numer Telefonu

 

 

 

 

Drugi Język

 

 

Forma Zaświadczenia Znajomości Drugiego Języka (np.: Certyfikat, Ocena Maturalna, Ocena z Ostatniej Klasy Szkoły Średniej,

Ocena z Indeksu)

 

* należy zaznaczyć znakiem „x” jedno z pól
** wypełnia student
*** wypełnia absolwent

Oświadczam, że:

1)zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu "Pokaż Język: Starcie Tytanów" i akceptuję wszystkie jego postanowienia,                      

2)dobrowolnie przystępuję do udziału w konkursie "Pokaż Język: Starcie Tytanów",                                                                                                

3)dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,

4)wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu zgłoszeniowym, przez

Biuro Danuty Jazłowieckiej - Posłanki do Parlamentu Europejskiego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu "Pokaż Język: Starcie Tytanów" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

 

.................................................................                           .................................................................
                         Data                                                                            Podpis