Strona głównaKonkursy

Plakat

PLAKAT III KJA

Regulamin

Regulamin III konkursu języka angielskiego

z elementami języka specjalistycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

odbywającego się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki 2018

 

1. Cel

1.1.Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności i ogólnej znajomości języka angielskiego z elementami podstawowego słownictwa specjalistycznego oraz wiedzy o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz propagowanie i upowszechnianie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

1.2.Celem dodatkowym jest zainteresowanie młodych ludzi specjalistyczną tematyką (logistyka, bezpieczeństwo) w języku angielskim oraz promocja i zachęcenie do podjęcia studiów technicznych na Politechnice Opolskiej.

 

 2. Uczestnicy.

2.1.Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa opolskiego uczących się języka angielskiego.

2.2. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel języka angielskiego ze szkoły pragnącej wziąć udział w konkursie w terminie do 20. kwietnia 2018 r. drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

·         nazwa i adres szkoły,

·         imiona i nazwiska wszystkich uczestników,

·         imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,

·         imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

2.3.Liczba uczestników konkursu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

2.4.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie zostanie przesłane do
22. kwietnia 2018 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

3. Organizacja i przebieg konkursu

3.1.Konkurs odbywa się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, zwanym dalej SJO.

3.2.Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.3.Uczestnicy są zgłaszani w postaci czteroosobowych drużyn szkolnych.

3.4.Jedna szkoła może wytypować maksymalnie 3 drużyny, a organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia tej liczby z powodów technicznych w wypadku dużego zainteresowania konkursem.

3.5.Konkurs przebiega dwuetapowo.

3.6.Etap I odbędzie się 27. kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00.

W ramach etapu I:

· przeprowadzone zostaną eliminacje pisemne opierające się na teście, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka logistycznego,

·    wszyscy uczestnicy rozwiązują test, a następnie indywidualnie uzyskane wyniki sumowane są dla każdej drużyny szkolnej;

·    maksymalnie można zdobyć 40 punktów, po 10 z każdej z kategorii: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie mowy, znajomość słownictwa oraz gramatyki.

3.7.Wyniki etapu I ogłoszone będą 30 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej SJO http://www.sjo.po.opole.pl/ .

3.8.Do etapu II przechodzą trzy drużyny z największą ilością zsumowanych punktów.

3.9.Etap II odbędzie się 18 maja 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00. Etap II podlega następującym zasadom:

·   składa się z części quizowej i prezentacji multimedialnej,

·   quiz sprawdza ogólną wiedzę o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych i trwa ok. 60 minut,

·   prezentacja multimedialna ma dotyczyć tematu „Bezpieczeństwo i logistyka z perspektywy młodzieży”, może trwać maksymalnie 15 minut, nie może być odczytana a liczba prezenterów wewnątrz danej drużyny jest dowolna,

·   uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim na dwóch nośnikach pamięci. Prezentacja przygotowywana jest przez uczestników samodzielnie w okresie pomiędzy I a II etapem konkursu, pod nadzorem nauczyciela. Sprzęt komputerowy i multimedia zapewnia SJO (komputer, projektor, nagłośnienie),

·   podczas prezentacji oceniane będą: poprawność językowa, płynność wypowiedzi, poprawność wymowy, dobór i wykorzystanie słownictwa technicznego, optymalne wykorzystanie czasu i techniki multimedialnej,

·  dodatkowo, podczas prezentacji ocenie podlegać będzie wykorzystanie typowych jej elementów takich jak: głos i intonacja wypowiedzi, język ciała, organizacja czasu i zawartości, skupianie uwagi słuchaczy, tzw. „signposting”, wykorzystanie różnorodnych materiałów wizualnych, umiejętność przekonywania czy podsumowywania.

3.10.   Wyniki II etapu ogłoszone zostaną bezpośrednio po zakończeniu II etapu, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie sięw terminie wskazanym przez Organizatora.

 

4. Uwagi dodatkowe

4.1 Informacje dotyczące konkursu oraz przykładowa literatura pomocna w przygotowaniu uczniów do konkursu znajdują się na stronie SJO w zakładce „Konkurs języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych”.

4.2. Uczniowie niebiorący udziału w konkursie (maksymalnie w liczbie pięciu osób w przeliczeniu na jedną drużynę) mogą przyjść na II etap konkursu, w celu wsparcia drużyn swoją obecnością i dopingiem.

 

5. Organizator

5.1 Organizatorem konkursu jest Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6, w którym odbędą się oba etapy konkursu.

5.2. Osoba wyznaczona do bieżących kontaktów: Magdalena Dolińska - m.dolinska@po.opole.pl,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nastąpi taka konieczność. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje kierownictwo SJO.

 

Zaproszenie

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w III Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w ramach XVI Festiwalu Nauki. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego uczących się języka angielskiego. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje logistykę.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 obejmujący test, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka logistycznego.

Etap II, który odbędzie się 18 maja 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 składający się z części quizowej i prezentacji multimedialnej finalistów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

·         nazwa i adres szkoły,

·         imiona i nazwiska wszystkich uczestników,

·         imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,

·         imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

Regulamin

  R E G U L A M I N

III Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Schauspieler“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

I. CELE

1. Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu oraz związanej z nią znajomości języka niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, a także zapoznanie uczestników z Politechniką Opolską poprzez aktywny udział w XV Festiwalu Nauki i zainteresowanie ich podjęciem studiów na tej uczelni.

2. Konkurs ma za zadanie zachęcić uczestników do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem wiadomości z różnych przedmiotów szkolnych związanych z tematem oraz doskonalenie języka niemieckiego specjalistycznego w celu poznawania literatury z różnych dziedzin i przygotowania specjalistycznej prezentacji.

II. UCZESTNICY

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego po wcześniejszym formalnym zgłoszeniu przez ich szkołę. Na każdy etap Konkursu uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją szkolną.

III. ORGANIZATOR

Organizatorem III Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie übe rDeutschland? Berühmte deutsche Schauspieler“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego jest Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zainteresowane szkoły powinny nadesłać informację o swoich uczniach pragnących wziąć udział w konkursie wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie http://www.sjo.po.opole.pl/ w zakładce Konkursy, należy przesłać do Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl do 20.04.2017 r

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) Etap I:

Termin: środa, 26.04.2017 r., godz. 10.00.

Miejsce: szkoły ponadgimnazjalne województwa opolskiego, które zgłosiły udział w Konkursie.

Czas trwania: 90 minut.

Ta część Konkursu odbywa się obowiązkowo w tym samym dniu i o tej samej porze we wszystkich szkołach.

Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu z elementami języka specjalistycznego. Test zostanie przesłany do szkół biorących udział w Konkursie drogą elektroniczną dwa dni przed terminem Etapu I. Każda szkoła sama powiela testy dla swoich uczestników. Organizator przesyła do szkół również wzór protokołu z przeprowadzonego I Etapu Konkursu wraz z załącznikiem dotyczącym uczestników I Etapu.

Wyniki: test sprawdzany jest przez nauczycieli języka niemieckiego w szkołach macierzystych i oceniany według klucza nadesłanego przez Organizatora.

Do 04.05.2017 r. szkoły przesyłają pocztą zwykłą na adres Organizatora sprawdzone prace uczestników I Etapu Konkursu oraz protokół z jego przeprowadzenia wraz z załącznikiem, który należy przesłać również pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli testów nadesłanych przez szkoły.

Do 11.05.2017 r. szkoły otrzymają informację o uczniach zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

2) Etap II:

Etap II składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna:

Termin: poniedziałek, 29.05.2017 r., godz. 10.00.

Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.

Czas trwania: 90 minut.

Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu z elementami języka specjalistycznego.

Część ustna:

Termin: poniedziałek, 29.05.2017 r. po godz. 11.30.

Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.

Czas trwania: jedna prezentacja 5-7 minut.

Forma: prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników na temat: Deutsch-polnische Beziehungen im Film

Uwaga: Uczestnicy sami wybierają rodzaj prezentacji (Power Point, video, audio itp.). Praca niesamodzielna (np. skopiowana z Internetu) będzie dyskwalifikowała uczestnika z postępowania konkursowego. Po zakończeniu wystąpienia każdy uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi płytę CD ze swoją prezentacją.

Do 05.06.2017 r. szkoły otrzymają informację o wynikach obu części Etapu II oraz nazwiska laureatów Konkursu.

09.06.2017 r. odbędzie się uroczystość zamknięcia Konkursu i wręczenia nagród Laureatom.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w II Etapie Konkursu oraz w jego zamknięciu.

V. NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy II Etapu otrzymują zaświadczenia o udziale w II Etapie Konkursu.

VI. DOKUMENTACJA

Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony Protokół Konkursu, który będzie przechowywany w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Protokół z I Etapu Konkursu będzie się składał z protokołów wraz z załącznikami nadesłanymi przez szkoły biorące w nim udział. Protokół z II Etapu oraz załączniki do niego sporządza Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do testów i wyklucza możliwość ich powielania w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych. Mogą one być wykorzystane tylko i wyłącznie do przeprowadzenia I Etapu Konkursu.

2. Uczestnicy II Etapu Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przygotowanych przez nich prezentacji multimedialnych w wydawnictwach związanych z Konkursem.

VIII. KONTAKT

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej,

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6

Tel. 77 4498141 E-mail: zljn@po.opole.pl

Opis Konkursu wraz z sugerowaną literaturą znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Osobą udzielającą informacji w sprawie Konkursu jest dr Bogusław Kubiak.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.