Strona głównaKonkursy

Regulamin

  R E G U L A M I N

III Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Schauspieler“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

I. CELE

1. Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu oraz związanej z nią znajomości języka niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, a także zapoznanie uczestników z Politechniką Opolską poprzez aktywny udział w XV Festiwalu Nauki i zainteresowanie ich podjęciem studiów na tej uczelni.

2. Konkurs ma za zadanie zachęcić uczestników do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem wiadomości z różnych przedmiotów szkolnych związanych z tematem oraz doskonalenie języka niemieckiego specjalistycznego w celu poznawania literatury z różnych dziedzin i przygotowania specjalistycznej prezentacji.

II. UCZESTNICY

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego po wcześniejszym formalnym zgłoszeniu przez ich szkołę. Na każdy etap Konkursu uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją szkolną.

III. ORGANIZATOR

Organizatorem III Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie übe rDeutschland? Berühmte deutsche Schauspieler“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego jest Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zainteresowane szkoły powinny nadesłać informację o swoich uczniach pragnących wziąć udział w konkursie wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie http://www.sjo.po.opole.pl/ w zakładce Konkursy, należy przesłać do Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl do 20.04.2017 r

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) Etap I:

Termin: środa, 26.04.2017 r., godz. 10.00.

Miejsce: szkoły ponadgimnazjalne województwa opolskiego, które zgłosiły udział w Konkursie.

Czas trwania: 90 minut.

Ta część Konkursu odbywa się obowiązkowo w tym samym dniu i o tej samej porze we wszystkich szkołach.

Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu z elementami języka specjalistycznego. Test zostanie przesłany do szkół biorących udział w Konkursie drogą elektroniczną dwa dni przed terminem Etapu I. Każda szkoła sama powiela testy dla swoich uczestników. Organizator przesyła do szkół również wzór protokołu z przeprowadzonego I Etapu Konkursu wraz z załącznikiem dotyczącym uczestników I Etapu.

Wyniki: test sprawdzany jest przez nauczycieli języka niemieckiego w szkołach macierzystych i oceniany według klucza nadesłanego przez Organizatora.

Do 04.05.2017 r. szkoły przesyłają pocztą zwykłą na adres Organizatora sprawdzone prace uczestników I Etapu Konkursu oraz protokół z jego przeprowadzenia wraz z załącznikiem, który należy przesłać również pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli testów nadesłanych przez szkoły.

Do 11.05.2017 r. szkoły otrzymają informację o uczniach zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

2) Etap II:

Etap II składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna:

Termin: poniedziałek, 29.05.2017 r., godz. 10.00.

Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.

Czas trwania: 90 minut.

Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich aktorów i niemieckiego filmu z elementami języka specjalistycznego.

Część ustna:

Termin: poniedziałek, 29.05.2017 r. po godz. 11.30.

Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.

Czas trwania: jedna prezentacja 5-7 minut.

Forma: prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników na temat: Deutsch-polnische Beziehungen im Film

Uwaga: Uczestnicy sami wybierają rodzaj prezentacji (Power Point, video, audio itp.). Praca niesamodzielna (np. skopiowana z Internetu) będzie dyskwalifikowała uczestnika z postępowania konkursowego. Po zakończeniu wystąpienia każdy uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi płytę CD ze swoją prezentacją.

Do 05.06.2017 r. szkoły otrzymają informację o wynikach obu części Etapu II oraz nazwiska laureatów Konkursu.

09.06.2017 r. odbędzie się uroczystość zamknięcia Konkursu i wręczenia nagród Laureatom.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w II Etapie Konkursu oraz w jego zamknięciu.

V. NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy II Etapu otrzymują zaświadczenia o udziale w II Etapie Konkursu.

VI. DOKUMENTACJA

Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony Protokół Konkursu, który będzie przechowywany w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Protokół z I Etapu Konkursu będzie się składał z protokołów wraz z załącznikami nadesłanymi przez szkoły biorące w nim udział. Protokół z II Etapu oraz załączniki do niego sporządza Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do testów i wyklucza możliwość ich powielania w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych. Mogą one być wykorzystane tylko i wyłącznie do przeprowadzenia I Etapu Konkursu.

2. Uczestnicy II Etapu Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przygotowanych przez nich prezentacji multimedialnych w wydawnictwach związanych z Konkursem.

VIII. KONTAKT

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej,

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6

Tel. 77 4498141 E-mail: zljn@po.opole.pl

Opis Konkursu wraz z sugerowaną literaturą znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Osobą udzielającą informacji w sprawie Konkursu jest dr Bogusław Kubiak.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

Zaproszenie

         Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego do udziału w III Konkursie Języka Niemieckiego:

Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Schauspieler

Konkurs organizowany jest przez Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w ramach XV Festiwalu Nauki, który tradycyjnie stanowi okazję do integracji opolskiego środowiska akademickiego z mieszkańcami naszego miasta i województwa.

         Mamy nadzieję, że tegoroczna tematyka naszego Konkursu, jego cele oraz sposób organizacji również spotkają się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli języka niemieckiego, a także innych przedmiotów.

            Rywalizacja konkursowa będzie się odbywać w dwóch etapach:

1) 26.04.2017 r.   – test pisemny w szkołach macierzystych,

2) 29.05.2017 r.   – test pisemny oraz prezentacje multimedialne finalistów w SJO PO.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20.04.2017 r.

Na naszej stronie internetowej w zakładce III Konkurs Języka Niemieckiego znaleźć można Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz zalecaną literaturę.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Plakat

Zalecana literatura

Zalecana literatura

 

Bücher:

1) Die Gesichter der UFA: Starportraits einer Epoche, Friedemann Beyer, Verlag Morisel, München 2013.

2) Das kommt nicht wieder: Filmstars vergangener Jahre, Klaus Kaiser, Verlag Books on Demand, Berlin, 2010.

3) Lexikon: Schauspieler in der DDR, Frank-Burkhard Habel (Hrsg.), Verlag Neues Leben, Berlin, 2009.

4) Geschichte des deutschen Films, Wolfgang Jacobsen (Hrsg.), Verlag Metzler, Stuttgart 2004.

5) Filmszene D., Die 250 wichtigsten jungen deutschen Stars aus Kino und TV, Manfred Hobsch, Klaus Rathje, Ralf Krämer, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2004.

6) Das Lexikon der deutschen Filmstars: mehr als 500 Biographien von damals bis heute. Adolf Heinzlmeier, Bernd Schulz, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2003,

 

Webseiten:

www.filmportal.de

www.moviepilot.de

www.filmstarts.de

www.deutsches-filmhaus.de

www.was-war-wann.de/filme/biografien/deutsche-schauspieler.html

www.filmeule.com/deutsche-schauspieler-von-a-z/

www.filmlexikon.uni-kiel.de

Zalecana literatura

ZALECANA LITERATURA

1. Keith Harding, Going International: English for Tourism, Oxford University Press, 1998

2. Kevin Hadley, Katarzyna Wiśniewska, Katarzyna Zuniga, Marta Makarewicz-Brońska,

Kierunek matura-zestawy, zadania, wskazówki-poziom rozszerzony, Edgard, Warszawa, 2012

3. Krystyna A. Luto, Maciej Ganczar, English for Special Purposes: SPORT,

Lexical Compendium. Sport, Wydawnictwo Poltext, 2006

4. Maciej Matasek, Język angielski-ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne, Handy Books,

Poznań, 2000

5. Peter Strutt, Miriam Jacobs, English for International Tourism, Pearson/ Longman, 2004

6. Virginia Evans, Jenny Dooley, Alan Graham, Career Paths: SPORTS, Express Publishing,

2012.